Oferta psychoterapii

Nasza oferta skierowana jest do osób, które:

  • są w kryzysie i szukają drogi wyjścia z życiowego impasu
  • czują się źle w swoim związku
  • mają trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi
  • zastanawiają się nad tym, czy są wystarczająco dobrymi rodzicami
  • borykają się z problemami natury wychowawczej
  • pragną wspierać rozwój poznawczy i emocjonalny swoich dzieci
  • chcą mądrze towarzyszyć swoim dzieciom w pokonywaniu trudności
  • przeżywają zawodowe niepowodzenia i nie wiedzą, co dalej?

Każde spotkanie – niezależnie od tego, czy jego celem jest rozpoczęcie terapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, czy terapii par – poprzedza konsultacja terapeutyczna.

Konsultacja terapeutyczna
Współpracę psychoterapeutyczną rozpoczynamy od 1-3 konsultacji, których celem jest wzajemne poznanie się, dokładniejsze zrozumienie trudności klienta, zidentyfikowanie obszarów do wsparcia oraz dobór właściwej formy i metody pracy. Jest to czas dla klienta na podjęcie decyzji, czy decyduje się na psychoterapię, a dla terapeuty na opracowanie i zaproponowanie klientowi obopólnie wiążącego, satysfakcjonującego kontraktu.
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna to forma pomocy dedykowana osobom, które poszukują wsparcia w poradzeniu sobie z rozmaitymi trudnościami natury emocjonalnej, relacyjnej, chcącymi uzyskać lepsze rozumienie przyczyn swoich psychologicznych problemów, pełniejszą świadomość siebie, co stanowi istotny aspekt samorozwoju każdego człowieka. Fakt odbywania indywidualnych spotkań stwarza bardzo komfortową okoliczność, polegającą na poświęcaniu przez terapeutę pełni swojej uwagi i uważności osobie uczęszczającej na terapię. Sesje terapeutyczne odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, intymności i pełnego poszanowania godności klienta. Każdy człowiek ma swoje własne tempo w zakresie dojrzewania i psychologicznej przemiany, dlatego też przebieg terapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z tej formy pomocy.
Terapia par i małżeństw
W jej ramach realizowane są spotkania prowadzone przy obecności i zaangażowaniu obojga partnerów lub małżonków. Problematyka terapii par koncentruje się najczęściej wokół trudności we wzajemnej relacji – toczących się pomiędzy partnerami konfliktów, odmiennych oczekiwań dotyczących związku, sposobu wychowywania dzieci czy też wchodzenia w rolę partnera / partnerki. Terapia par i małżeństw skupia się na trudnościach we wzajemnej komunikacji i rozumieniu siebie nawzajem; pozwala niejednokrotnie na zbudowanie /odbudowanie/ dojrzałego, satysfakcjonującego obu partnerów związku.
Terapia rodzin
W terapii biorą udział wszyscy członkowie rodziny – zarówno dorośli, jak i dzieci. Terapeuta wspólnie z rodziną poszukuje źródeł i przyczyn problemów, sposobów ich rozumienia, przeżywania przez poszczególnych członków rodziny. Celem terapii jest często poprawa komunikacji w obrębie rodziny, zmiana charakteru relacji pomiędzy osobami wchodzącymi w jej skład, wzmocnienie więzi, wypracowanie nowych sposobów reagowania na wydarzenia obecne w ramach systemu rodzinnego.
Psychoterapia grupowa
Zasadniczym założeniem tego rodzaju psychoterapii jest to, że grupa wraz z prowadzącym wspólnie tworzą środowisko terapeutyczne. Indywidualne problemy uczestników, których doświadczają w relacjach w swoim codziennym życiu, mają szansę ujawnić się, być poddane refleksji i zmianie w kontakcie z grupą. Dzięki poznaniu innych ludzi i sposobów, w jaki nawykowo wchodzimy z nimi w relacje, możliwe staje się uczenie przez doświadczenie i odkrywanie bardziej satysfakcjonujących wzorców zachowań.

Konsultacja psychologiczna
Skierowana jest dla rodzica/rodziców chcących skorzystać z pomocy psychologa, aby porozmawiać z nim na ważny dla siebie temat związany z rodzicielstwem. Spotkanie jest okazją do przyjrzenia się i omówienia trudności wychowawczych oraz udzielenia wsparcia rodzicom w kontekście pełnionej przez nich roli. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wówczas wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszej współpracy i możliwościach udzielania pomocy.
Diagnoza
Przeprowadzana jest celem udzielenia odpowiedzi na rozmaite nurtujące pytania oraz zgłębienia wiedzy na temat funkcjonowania pacjenta. Istotą diagnozy jest określenie poziomu funkcji poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych. Zasadnicze elementy diagnozy to: przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, zapoznanie się z dotychczasową dokumentacją medyczną, obserwacja oraz wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów- w zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta. Po diagnozie następuje omówienie wyników badania, wskazanie na mocne strony oraz obszary, które wymagają dalszego wsparcia. Diagnoza pomaga w zaplanowaniu odpowiednich form pomocy terapeutycznej. Po wykonanej diagnozie istnieje możliwość uzyskania opinii specjalisty na piśmie. Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu potrzeb danej osoby.
Doradztwo zawodowe
Spotkania z doradcą zawodowym stanowią okazję do poszerzenia wiedzy na temat własnych kompetencji w kontekście wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Pomagają w odkryciu i zaplanowaniu możliwych dróg rozwoju edukacyjno-zawodowego, w tym reorganizacji dotychczas obranej ścieżki kariery. Dzięki nim decyzje odnośnie dalszego kształcenia, wyboru lub zmiany zawodu podejmowane są bardziej efektywnie i satysfakcjonująco.
Warsztaty
Niezależnie od grupy docelowej (np. młodzież, rodzice, nauczyciele) i tematyki, organizowane przez nas warsztaty są okazją, aby w bezpiecznej atmosferze, w intensywnej i skondensowanej formie zgłębić wybrane zagadnienie. Podczas kilkugodzinnego warsztatu, który zawiera elementy teorii oraz różnorodne ćwiczenia, uczestnicy mogą poszerzyć zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności. Dodatkową korzyścią z udziału w takiej formie zajęć jest praca w grupie, która sprzyja wymianie różnorodnych podejść i życiowych doświadczeń.
Zajęcia grupowe profilaktyczno-terapeutyczne
Zajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju każdego z nas. W Mozaice odbywają się zajęcia grupowe o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia mają formę regularnych spotkań, raz w tygodniu, prowadzone są przez psychologów/terapeutów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych.